FoFoDaLa's Vedtægter - Aalborg

Vedtægter

Foreningen For Danske Landinspektørstuderende Aalborg

(FoFoDaLa Aalborg)

 

Formål m.v.

§ 1. Foreningens formål er at virke initierende for arrangementer af både faglig og social karakter på landinspektøruddannelsen i Aalborg. 

Stk. 2. Foreningens motto er: "Lad de der vide og kan forvalte rige og land." 

Stk. 3. Foreningens logo er som afbildet i Bilag 1.

 

Medlemmer m.v.

§ 2. Studerende på landinspektøruddannelsens 1.-10. semester kan optages i foreningen som aktive medlemmer. Enhver anden kan optages i foreningen som passivt medlem. 

Stk. 2. Foreninger, firmaer o.l. kan opnå status som passivt medlem. 

Stk. 3. Studerende, der ved  10. semester afslutning er aktive medlemmer, overgår som passive medlemmer efter semesterets afslutning. 

Stk. 4. Aktive medlemmer, der holder orlov fra uddannelsen, har fortsat status som aktivt medlem. 

§ 3. Bestyrelsen fastsætter inden den ordinære generalforsamling størrelsen af næste års kontingent. Kontingent betales forud jf. §16. 

§ 4. Efter betaling af kontingent opnås medlemskab af foreningen for den resterende studietid.

Stk.2. Efter betaling af kontingent som passivt medlem opnås medlemskab af foreningen frem til og med afholdelse af næste ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Indmeldelseskontingentet er enslydende uanset indmeldelsestidspunkt.

Stk. 4. Ved skifte af uddannelsessted, som aktiv medlem, er man stadig aktiv og skal derved ikke indbetale nyt kontingent. 

§ 5. Udmeldelse af foreningen skal - såfremt det ikke sker i forbindelse med en ordinær generalforsamling - ske skriftligt til den siddende bestyrelse. Udmeldelsen har omgående virkning og begrunder ikke refusion af kontingent. 

§ 6. Et aktivt eller passivt medlem kan kun ekskluderes fra foreningen af generalforsamlingen. Eksklusion medfører ikke refusion af kontingentet.

 

Generalforsamling

§ 7. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj måned 

Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Beretning fra kassereren samt fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år

4. Godkendelse af regnskab

5. Beretninger fra arbejdsgrupper

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisorer

8. Indkommende forslag 

9. Evt. 

Stk. 3. De i stk. 2, pkt. 9 nævnte revisorer skal være aktive medlemmer af foreningen. Der vælges mindst to revisorer. Revisorerne indstiller til generalforsamlingen, hvorvidt regnskabet bør godkendes. Indstillingen skal foreligge senest 1 uge inden generalforsamlingen. 

Stk. 5. På generalforsamlingen behandles endvidere ethvert emne eller forslag, der er fremsat af bestyrelsen eller er forelagt denne af et aktivt medlem senest 2 uger inden generalforsamlingen. 

Stk. 6. Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen og bekendtgøres med mindst 3 ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside samt gennem mail til alle aktive medlemmer af foreningen. 

Stk. 7. Regnskabet skal foreligge samtidig med dagsordenen til generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.  

Stk. 8. Meddelelse om dagsorden og orientering om fremsatte forslag opslås på foreningens hjemmeside senest 1 uge inden generalforsamlingen. 

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det fornødent eller modtager skriftlig anmodning derom fra mindst 10 aktive medlemmer. 

Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foretages af bestyrelsen, dog senest 3 uger efter den modtagne anmodning, og med et varsel på ikke mere end 4 uger. 

§ 9. Ved generalforsamlinger har kun foreningens aktive medlemmer stemmeret. Hvert aktivt medlem har én stemme jf. dog § 10, stk. 7. 

Stk. 2. Udøvelse af stemmeret kræver personligt fremmøde, dog kan fremmødte medlemmer hver afgive stemme for ét fraværende medlem, såfremt skriftlig fuldmagt fremvises til dirigenten inden forhandlingerne påbegyndes. 

Stk. 3. Generalforsamlingens sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, uanset antallet af de afgivne stemmer og antallet af de fremmødte medlemmer jf. dog § 27, stk. 3 og § 28, stk. 1. Stemmelighed medfører forkastelse af forslag. 

Stk. 4. Ugyldigt afgivne stemmer betragtes som ikke-afgivne stemmer. 

Stk. 5. Forslag fremsat under eventuelt kan ikke bringes til afstemning.

 

Bestyrelsen m.v.

§ 10. Ved generalforsamlingen vælges, blandt foreningens aktive medlemmer, en bestyrelse bestående af 6 personer fra henholdsvis 2., 4. og 6. semester.

Stk. 2. De til bestyrelsen opstillede kandidater offentliggøres senest samtidig med dagsordenen til generalforsamlingen (jf.§ 7 stk.8).

I samme forbindelse offentliggøres hvilke bestyrelsesmedlemmer, der fratræder bestyrelsen. 

Stk. 3. Til bestyrelsen vælges fra hvert semester de der opnår flest stemmer. Ved stemmelighed foretages om nødvendigt omvalg blandt de kandidater, der ved første afstemning fik samme antal stemmer. Ved vedvarende stemmelighed træffer bestyrelsen beslutning herom.

Stk. 4. Såfremt der fra et semester kun opstilles det ønskede antal kandidater, vælges disse automatisk til bestyrelsen. 

Stk. 5. Såfremt et semester opstiller færre end det ønskede antal kandidater, vælges den eller de fra de øvrige semestre, der har fået flest stemmer, og som ellers ikke ville være blevet valgt til bestyrelsen. 

Stk. 6. Såfremt der i alt opstilles færre end 6 kandidater, vælges samtlige opstillede til bestyrelsen. Opstiller ingen kandidater til bestyrelsen opløses foreningen, under iagttagelse af § 28, stk. 2. 

Stk. 7. I forbindelse med valg til bestyrelsen har alle foreningens aktive medlemmer 2 stemmer pr. semester, der opstiller flere end 2 kandidater. Stemmerne skal fordeles med 2 til hvert af disse semestre. Begge stemmer må ikke falde på den samme person

Stk. 8. Som suppleanter til bestyrelsen vælges de kandidater, der ikke vælges til bestyrelsen. Suppleanter rangordnes efter antallet af stemmer.

Stk. 9. Såfremt de valgte bestyrelsesmedlemmer ikke har sin daglige gang på det campus hvorfra de er valgt, må de da fratræde deres post, og der skal findes en erstatning. Som udgangspunkt skal nye bestyrelsesmedlemmer vælges fra det semester hvorfra den de erstatter er valgt, alternativt vælges en fra et andet semester.

§ 11. Den valgte bestyrelse konstituerer sig ved sit første bestyrelsesmøde, der afholdes senest 2 uger efter generalforsamlingen, og skal ud over formanden bestå af en kasserer, en sekretær samt evt. øvrige poster, som bestyrelsen måtte finde formålstjenlige. 

Stk. 2. Bestyrelserne i Aalborg og Ballerup vælger en fælles repræsentant til DDL´s bestyrelse for en given periode. 

Stk. 3. Formandens opgave er at repræsentere foreningen, samt at virke koordinerende for de øvrige bestyrelsesmedlemmers aktiviteter. Der tilstræbes at formanden kan sidde i minimum to år.

Stk. 4. Ved fællesarrangementer og andre tværgående initiativer, hvortil der kræves et fælles regnskab, vil dette blive administreret af kassereren i FoFoDaLa Aalborg.

Stk. 5. Kassereren er ansvarlig for kassebeholdningen, samt for at føre medlemskartotek og opkræve kontingenter.

Stk. 6. Sekretæren tager referater af bestyrelsesmøder. 

Stk. 7. De øvrige bestyrelsesmedlemmers eventuelle arbejdsområder defineres ved det konstituerende bestyrelsesmøde. 

§ 12. Foreningen tegnes af medlemmerne af bestyrelsen. 

Stk. 2. Et medlem af bestyrelsen kan kun tegne foreningen, forudsat et flertal i bestyrelsen har givet bemyndigelse hertil. 

§ 13. Fratræder et bestyrelsesmedlem sin post indtræder 1. suppleant i bestyrelsen, der om nødvendigt re-konstituerer sig. 

Stk. 2. Såfremt et af de på 2-8. semesters valgte bestyrelsesmedlemmer fratræder sin post, og hvis der ikke forefindes suppleanter, vælges det nye bestyrelsesmedlem blandt de aktive medlemmer. 

§ 14. Fratræder hele bestyrelsen indkaldes til ekstraordinær generalforsamling under iagttagelse af reglerne i § 8, stk. 2. 

§ 15. Bestyrelsesmøder afholdes ugentligt.

Stk. 2. Ethvert aktivt medlem af foreningen kan senest dagen inden et bestyrelsesmøde skriftligt anmode bestyrelsen om at behandle et emne på bestyrelsesmødet. Bestyrelsen kan dog vælge at udskyde behandlingen af emnet til næste bestyrelsesmøde, der i så fald afholdes senest 8 dage efter anmodningen. 

Stk. 3. Såfremt der på et bestyrelsesmøde vedtages beslutninger om sager, som bestyrelsen finder, er af væsentlig betydning, offentliggøres disse på foreningens hjemmeside og ved et af bestyrelsen arrangeret møde.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer heraf er til stede.

§ 16. Ved bestyrelsesmøder har hvert bestyrelsesmedlem én stemme. 

Stk. 2. Sager, der kommer til afstemning ved bestyrelsesmøder, afgøres ved simpelt flertal.

Stk. 3. For tilfælde som nævnt § 16 stk. 2, har formanden den afgørende stemme ved stemmelighed.

 

Arbejdsgrupper

§ 17. Bestyrelsen kan nedsætte og opløse arbejdsgrupper efter behov.

Stk. 2. Arbejdsgrupper består af interesserede, aktive medlemmer, evt. passive eller ikke-medlemmer, i et antal, der fastsættes af bestyrelsen. Det tilstræbes, at alle semestre så vidt muligt vil være repræsenteret i arbejdsgrupper. 

Stk. 3. Bestyrelsen udstikker retningslinjer for arbejdsgruppernes arbejde. 

Stk. 4. Arbejdsgrupper er ansvarlige overfor bestyrelsen. 

§ 18. Bestyrelsen kan nedsætte interne arbejdsgrupper, bestående af bestyrelsesmedlemmer.

 

Nordisk Møde

§ 18A. Bestyrelsen har en stående arbejdsgruppe, der arrangerer Nordisk Møde i Danmark efter Vedtægter om Nordisk Møde samt påtager sig opgaver i forbindelse med afholdelse af og deltagelse i Nordisk Møde og heraf relaterede opgaver.

Stk. 2. Der skal til enhver tid være et medlem af bestyrelsen i arbejdsgruppen for Nordisk Møde. 

Stk. 3. Såfremt ingen ønsker at være medlem af arbejdsgruppen, pålægges det bestyrelsen at gennemføre afholdelsen af og deltagelsen i Nordisk Møde.

 

Ørkentrompeten

§ 19. Foreningens blad hedder Ørkentrompeten.

Stk. 2. Det tilstræbes, at Ørkentrompeten har indhold af både faglig og social karakter.

§ 20. Ørkentrompetens redaktion betragtes som en arbejdsgruppe og arbejder under iagttagelse af reglerne i § 17.

Stk. 2. Redaktionen er ansvarlig for indsamling og udvælgelse af indslag til bladet. Redaktionen forestår endvidere bladets mangfoldiggørelse og distribution.

Stk. 3. Redaktionen kan - fra udgivelse til udgivelse - blandt dens medlemmer udpege en ansvarshavende redaktør, der forestår koordinering af bladets udgivelse. 

Stk. 4. Der skal til enhver tid være et medlem af bestyrelsen i redaktionen. 

§ 21. Bestyrelsen fastsætter regler og priser for annoncering i Ørkentrompeten.

Stk. 2. Ørkentrompeten drives af foreningens fælles midler, og indtægter ved annoncering tilhører den fælles kasse.

 

Faglig kalender

§ 22. Bestyrelsen, eller en arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen, udarbejder i slutningen af hvert forårssemester en faglig kalender, der viser de omtrentlige tidspunkter for afholdelse af faglige arrangementer (Nyborgmødet etc.) i det kommende år.

Stk. 2. Kalenderen offentliggøres på foreningens hjemmeside. 

Stk. 3. Kalenderen skal være færdig og godkendt af bestyrelsens medlemmer inden forårssemesterets afslutning.

Stk. 4. Kalenderen skal fremsendes til sekretæren og relevante faglærere inden forårssemesterets afslutning.  

Stk. 5. Bestyrelsen organiserer udbredelse af supplerende information om de faglige arrangementer, der er omfattet af stk.1.

Stk. 6. Der skal især informeres blandt de studerende på 1.-4. semester, jf. § 22 stk. 4.

 

Løsøre

§ 23. Bestyrelsen forestår opbevaring, administration og vedligeholdelse af foreningens løsøre. 

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter regler og priser for udleje af det i stk. 1 omtalte løsøre. 

§ 24. Bestyrelsen forestår nyindkøb af foreningens løsøre.

Stk. 2. Nyindkøb foretages på baggrund af ønsker fra foreningens medlemmer.

Stk. 3  Nyindkøb skal godkendes af bestyrelsens medlemmer.

§ 25. Bestyrelsen kan sælge eller bortgive løsøre, der må antages ikke at have nogen værdi for foreningen.

 

Æresmedlemmer

§ 26. Udnævnelse af æresmedlemmer skal ske efter følgende kriterier:

1. Kandidaten skal have udmærket sig ved at have virket initierende og støttende for foreningen.

Stk. 2. Indstillingen af kandidaten skal ske skriftligt af et medlem af foreningen og skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3. Bestyrelsen skal offentliggøre indkomne forslag senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 4. Udnævnelse af æresmedlemmer sker ved afstemning på generalforsamlingen. Der skal være 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 5. Bestyrelsen offentliggør udnævnelsen senest ved først komne Nyborg Møde og på foreningens hjemmeside.

Stk. 6. Æresmedlemmet modtager ved offentliggørelsen et æresbevis med begrundelse for udnævnelsen, gratis medlemskab samt en passende opmærksomhed.

 

Vedtægtsændringer

§ 27. Vedtægter kan kun ændres på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, når forslag herom har været optaget på dagsordenen, og forslaget i sin helhed er offentliggjort på foreningens hjemmeside senest 3 uger inden generalforsamlingen. 

Stk. 2. Ændringsforslag til de paragraffer, som de fremsatte forslag omfatter, kan behandles på generalforsamlingen uden at have været udsendt først. 

Stk. 3. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de gyldigt afgivne stemmer er herfor.

 

Foreningens opløsning

§ 28. Foreningen kan kun opløses ved en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af foreningens aktive medlemmer er til stede, og mindst 3/4 heraf stemmer for opløsningen, jf. dog § 10, stk. 6. Forslag om opløsning skal udsendes til samtlige aktive medlemmer senest 3 uger inden afholdelse af generalforsamling. 

Stk. 2. Såfremt foreningen opløses træffer generalforsamlingen samtidig beslutning om, hvad der skal ske med foreningens midler.

 

§ 29. De vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen d. 30. april 2013 træder i kraft samtidig med vedtagelsen, og ophæver dermed alle tidligere vedtægter for foreningen.

 
  

Nyheder

Aalborg

Egholm 2016

9.09.16 | 12:30

FoFoDaLa havde de nye studerende med på Egholm. Vejret var fantastisk og humøret...

Læs mere...

Lifa & Leica virksomhedsbesøg

23.11.15 | 13:25

Lifa og Leica havde inviteret de studerende på Virksomhedsbesøg...

Læs mere...

Pool Turnering

23.11.15 | 13:09

FoFoDaLa holdte den årlige Pool turnering i Dans poolbar. Et referat af aftenens forl&...

Læs mere...

København

Lifa & Leica virksomhedsbesøg

23.11.15 | 13:25

Lifa og Leica havde inviteret de studerende på Virksomhedsbesøg...

Læs mere...

Fagligt Møde 2015

30.01.15 | 18:00

DDL holdte det årlige Nyborgmøde, hvor 6 semester og opefter blev inviteret med....

Læs mere...

Flot optag - studiestart 2014

30.07.14 | 14:33

Så kom de første meldinger fra studieoptaget 2014. I skrivende stund forlyder det at 26...

Læs mere...

Kalender

Aalborg

Fagligt møde

Dato: 29.01.18 | 06:00
Sted: Nyborg, Fyn

DDL (Den Danske Landinspektørforening) holder det årlige Fagligt Mø...

Læs mere...

Faglig fredag og Fastelavnsbar

Dato: 16.02.18 | 13:00
Sted: Rendsburggade 6, Aalborg

6. semester afholder Fastelavnsbar, hvor der bliver slået katten af tønden, og...

Læs mere...

København

Fagligt møde

Dato: 29.01.18 | 06:00
Sted: Nyborg, Fyn

DDL (Den Danske Landinspektørforening) holder det årlige Fagligt Mø...

Læs mere...

Fødselsdage

22. januar

Martin Steenberg,  36 år
Chris Christoffersen,  33 år

27. januar

Louise Friis Hansen,  33 år
Michael Skriver Andersen,  30 år

29. januar

Ebbe Dyg Strue,  21 år

Forum

Nyeste forumindlæg blev skrevet d. 2.12.13 kl. 11:48 af Snapchat under emnet Best Boddies.